17 februari: Wijkplatform in Het Baken

17 februari: Wijkplatform in Het Baken

Op 17 februari wordt er een bijeenkomst van het wijkplatform Snel en Polanen gehouden. Deze vindt plaats in het gebouw ‘Het Baken’ aan de Beneluxlaan 3 in Woerden. De vergadering begint om 20:00.

Klik op de links in de agendapunten om de bijbehorende documenten te downloaden.

Agenda:

1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Notulen van de vorige vergadering
4. Actielijst
5. Mededelingen Dagelijks bestuur
6. Mededelingen vanuit de gemeente
6.1 Richard Beumers: stand van zaken rondom het recreatiegebied
6.2 Vraag aan gemeente over groen beleid in de wijk Van Leusden
6.3. Vraag aan Gemeente over hek uitrenplek voor honden Van Leusden,Stapper
7. Mededelingen van de wijkagent
8. Activiteiten:
8.1 Jeugd
8.2 Senioren
8.3 Social media
8.4 Verkeer en Leefklimaat
9. Rondvraag
10. Sluiting