Onderzoek schuifruimte Cattenbroekerplas, hoe zit dat precies?

Onderzoek schuifruimte Cattenbroekerplas, hoe zit dat precies?

Er blijkt wat onduidelijkheid te zijn over het onderzoek naar locaties voor schuifruimte voor bedrijven. Deze schuifruimte is nodig omdat bedrijven uit Woerden een grote behoefte hebben aan uitbreidingsruimte, die er momenteel niet is. Het college heeft 3 locaties aangewezen die voor onderzoek in aanmerking komen:

1. Een gebied tussen de recreatieplas Cattenbroek en de A12 (“De Voortuin 2”);

2. Een gebied aan weerszijden van de Burgemeester van Zwietenweg (zuidelijke randweg)

3. Een gebied bij De Putkop in Harmelen.

Hieronder een korte toelichting ter verduidelijking van de procedure.

Allereerst de datum van 23 januari. Deze datum is vooral van belang voor de eigenaren van grond in het  betreffende gebied. Zij hebben van de gemeente een brief gekregen waarin is aangegeven dat bij eventuele verkoop van grond, deze eerst moet worden aangeboden aan de gemeente. Als zij het hier niet mee eens zijn, kunnen zij t/m 23 januari een zienswijze (= officieel bezwaar)  indienen. Alle grondeigenaren zijn hierover persoonlijk geïnformeerd. Ook niet-grondeigenaren kunnen tegen het vestigen van voorkeursrecht een zienswijze indienen, maar over het algemeen hebben zij daar weinig belang bij omdat het niet over hun grond gaat. 

Wanneer kunnen de overige inwoners dan hun mening laten horen over te onderzoeken locaties voor schuifruimte? 

1.          Op 29 januari vanaf 20.00 uur in het Baken

Het wijkplatform organiseert een avond over het onderzoek naar schuifruimte, waarbij de gemeente aanwezig is om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Deze avond is ruim voor de vergaderingen van de gemeenteraad over de schuifruimte (zie onder),  zodat de raad vooraf kennis kan nemen van wat er leeft onder de bewoners. 

2.          Op 21 februari bij de vergadering van de gemeenteraad, vanaf 20.00 uur in het vergadercentrum aan De Bleek 7.

Deze avond vormt de gemeenteraad zich een beeld van de plannen. U kunt vooraf uw mening kenbaar maken door een ingezonden brief of mail te richten aan de raad of door op de avond zelf in te spreken. Voor beide kunt u zich wenden tot de griffie via raadsgriffie@woerden.nl

3.          Op 7 maart tijdens de raadsvergadering

Op deze avond vormt de gemeenteraad zich een oordeel en neemt naar verwachting een besluit over welke locaties onderzocht gaan worden. Het gaat hier alleen om het aanwijzen van locaties voor onderzoek, dus nog niet om het daadwerkelijk aanwijzen van locaties voor schuifruimte.

 4.         Op bewonersavonden tijdens het haalbaarheidsonderzoek zelf

Wanneer de gemeenteraad heeft ingestemd met de aan te wijzen locaties, volgt er een onderzoek naar de haalbaarheid. Tijdens dit onderzoek organiseert de gemeente drie bewonersavonden met de intentie om de meningen van bewoners te kunnen verwerken in een plan. 

5.          Op de raadsvergaderingen rond of na de zomer 2019 over het daadwerkelijk aanwijzen van schuifruimte

Rond of na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit of op een locatie daadwerkelijk schuifruimte zal komen. Ook tijdens deze vergaderingen kunt u uw bezwaren kenbaar maken bij de gemeenteraad. Een dergelijk besluit wordt genomen op basis van de onderzoeksresultaten die er dan liggen. 

6.          Tijdens een eventuele bestemmingsplanprocedure

Na het daadwerkelijk aanwijzen van schuifruimte (rond of na de zomer), volgt er mogelijk een bestemmingsplanprocedure. Ook dan is er gelegenheid om officieel bezwaar (‘’zienswijze’’) in te dienen. 

Op deze manier denkt de gemeente de procedure zo zorgvuldig mogelijk te doorlopen. Hopelijk verschaft dit overzicht wat duidelijkheid.