Open brief burgemeester over huisvesten vluchtelingen

Open brief burgemeester over huisvesten vluchtelingen

We hebben een open brief ontvangen van onze burgemeester. Op deze wijze delen we hem met u

Open brief aan onze inwoners 

16 maart 2016

Nederland heeft te maken met de instroom van vluchtelingen. De gemeente Woerden is maatschappelijk verantwoordelijk om bij te dragen aan goede opvang en huisvesting van vluchtelingen. Het college van burgemeester en wethouders onderzoekt samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de provincie Utrecht en woningcorporatie Groen West de mogelijkheden voor opvang binnen gemeente Woerden.

Al eerder heeft de gemeenteraad het college gevraagd voorbereidingen te treffen voor opvang van vluchtelingen. Het college informeerde maandag jl. de gemeenteraad. Uiteraard gaan we hierover binnenkort met u, als inwoner van de gemeente Woerden, het gesprek aan.

Verschil opvang statushouders en opvang vluchtelingen

Het huisvesten van vluchtelingen splitsen we op in twee groepen: Ten eerste de statushouders. Dit zijn vluchtelingen die inmiddels een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben gekregen. Alle gemeenten hebben een wettelijke verplichting om statushouders te huisvesten. Het aantal wordt ieder jaar door het Rijk vastgesteld. Voor 2016 en 2017 moet Woerden van het Rijk circa 400 personen huisvesten. We beginnen door circa 120 personen in een tijdelijke huisvesting een dak boven het hoofd te bieden. Hierdoor komen er meer huurwoningen beschikbaar voor de inwoners van Woerden.

Ten tweede zijn er vluchtelingen die nu in Nederland aankomen en nog een verblijfsvergunning willen aanvragen. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA. Deze groep vluchtelingen is groot. Het COA en de provincie Utrecht hebben daarom alle gemeenten dringend verzocht daar waar het kan een (nood)opvanglocatie te maken. De gemeente Woerden onderzoekt de mogelijkheid voor een plek met een opvangcapaciteit van 300 – 400 personen voor de duur van maximaal 5 jaar.

De meningen zijn verdeeld

In Nederland zijn de meningen over opvang van vluchtelingen verdeeld. Sommige mensen vinden dat je vluchtelingen ruimhartig moet opvangen. Anderen vinden dat geen goed idee. De opvatting van het gemeentebestuur is dat de aanwezigheid van vluchtelingen een feit is. We willen ons houden aan (inter)nationale afspraken op dit gebied. Ook vinden we dat we vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vluchtelingen moeten helpen. Tegelijkertijd willen we rekening houden met de gevoelens binnen de samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk dat:

  • De wachttijd voor woningzoekenden niet toeneemt.
  • Goede integratie ervoor zorgt dat we in Woerden goed samen kunnen leven. Dit betekent dat mensen snel de taal moeten leren, dat ze aan het werk kunnen en dat kinderen snel naar school gaan.
  • Alle woonkernen van onze gemeente, Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik, bijdragen aan de opvang van vluchtelingen.

Meer informatie

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte o.a. via de gemeentelijke informatiepagina in de Woerdense Courant. Daarnaast vindt u ook informatie op onze website www.woerden.nl. Op het moment dat er zich concrete plannen vormen rond bepaalde locaties, gaan wij met u, als inwoner van de gemeente Woerden, het gesprek aan. We streven ernaar om voor de zomervakantie de locaties te hebben besproken en vastgesteld. Heeft u vragen en ideeën over vluchtelingenopvang in Woerden? Neem dan contact met ons contact op via e-mail: vluchtelingen@woerden.nl

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Victor Molkenboer

Burgemeester van Woerden