Sociale Woningbouw en Cattenbroekerplas: wijkvergadering 15 maart

Sociale Woningbouw en Cattenbroekerplas: wijkvergadering 15 maart

15 maart houdt het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk een wijkvergadering. Op deze avond komen een aantal thema’s aan bod. Belangrijk is de plannen voor versnelde sociale woningbouw op Snellerpoort. Daarnaast hebben we in de media kunnen vernemen dat er ontwikkelingen zijn rond de Cattenbroekerplas, ook dit onderwerp wordt belicht tijdens de bijeenkomst.

Ook deze vergadering wordt gehouden in de Pretfabriek. Deze vindt u aan de Oostzee 8. De vergadering begint om 20:00 op 15 maart.

De agenda vindt u onder deze link: Agenda wijkbijeenkomst 15 maart 2017

De notulen van de vorige vergadering kunt u via deze link downloaden:Notulen wijkbijeenkomst 13 december 2016

Agenda 15 maart 2017
Start 20:00 uur

  1. -Opening en welkom door de voorzitter
  2. Vaststellen agenda
  3. Mededelingen Dagelijks bestuur
  4. Notulen van de vorige vergadering, bijgevoegd
  5. Sociale woningbouw op Snellerpoort
  6. Ontwikkelingen Cattenbroekerplas
  7. Mededelingen van de wijkagent
  8. Rondvraag
  9. Sluiting