Ontwerp-Omgevingsvisie Woerden ter inzage

Ontwerp-Omgevingsvisie Woerden ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden maken bekend dat de ontwerp- Omgevingsvisie met ingang van 5 november 2021, gedurende zes weken, tot en met 16 december 2021, voor eenieder ter inzage ligt.

Beschrijving

De Omgevingsvisie beschrijft hoe we de (ruimtelijke) leefomgeving zo kunnen inrichten, dat het goed leven, wonen, werken en recreëren blijft in onze gemeente. Een toekomstvisie dus, met de nadruk op de periode tot 2030 en een doorkijkje naar 2040. De Omgevingsvisie gaat bijvoorbeeld over gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten en rivieren. Maar ook de sociale onderdelen, zoals gezondheid en veiligheid, horen hierbij. Soms zitten daar tegengestelde belangen in. Daarom kijken we naar de fysieke leefomgeving van onze gemeente als geheel en stellen we – waar nodig- nu al per gebied bepaalde prioriteiten. Wat voor keuzes willen we maken voor de toekomst van gemeente Woerden? De kaders hiervoor worden in deze visie op grote lijnen geschetst.

Ter inzagelegging

Vanaf vrijdag 5 november 2021 is de ontwerp-Omgevingsvisie gedurende 6 weken digitaal te raadplegen via onderstaande bestanden.

Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien, dan kunt u telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan iedereen een reactie indienen ten aanzien van deze visie. Deze schriftelijke reacties kunnen per brief worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden, onder vermelding van ‘Zienswijze Omgevingsvisie’ of per email aan omgevingswet@woerden.nl

Foto Finn IJspeert via Unsplash