Rapport recreatie Cattenbroekerplas

Rapport recreatie Cattenbroekerplas

Vandaag heeft het wijkplatform Snel en Polanen Waterrijk het rapport over het project van De Pretfabriek aan de Cattenbroekerplas gepresenteerd en overhandigd aan wijkwethouder Ivo ten Hagen.  De wethouder was bijzonder blij met het grote inzicht dat het rapport geeft.

Het rapport is opgesteld aan de hand van een uitgebreide enquête die voor de zomer is gehouden. Aan het onderzoek deden in totaal 855 mensen mee.

 

Bestuurslid Heidi den Hartigh overhandigt het rapport aan wijkwethouder Ivo ten Hagen.

Het rapport geeft een duidelijk beeld hoe de bewoners tegen het project aankijken. Het plan wordt als te groots ervaren en ook zijn er zorgen over de vrije toegang tot het gebied en geluidsoverlast. Het rapport werd vandaag tijdens een wijkvergadering in Het Baken gepresenteerd. De  presentatie van vandaag kunt u hier raadplegen.

Het rapport bestaat uit twee delen. We stellen de complete informatie voor iedereen beschikbaar. Het eerste deel bestaat uit de resultaten van het onderzoek en het tweede deel bevat de antwoorden van de deelnemers op de open vragen in de enquête.

Hieronder de tekst van het uitgebreide persbericht van vandaag.

Uitslag van de enquête over de inrichting van het recreatiegebied Cattenbroekerplas bekend!

Op 10 mei heeft Marijn van Amstel-Okkerman, bekend van de “Pretfabriek in Woerden” haar plannen aan de wijk gepresenteerd over de inrichting van de Cattenbroekerplas. Tijdens deze presentatie waren de meningen zeer verdeeld. Felle tegenstanders tegenover voorstanders die blij waren dat er plannen zijn om het gebied nu eindelijk te gaan ontwikkelen. Om duidelijk te krijgen wat nu “de mening van de wijk” hierover is heeft het wijkplatform Snel en Polanen-Waterrijk een enquête uitgezet. De kernvraag was: wat vindt u van het gepresenteerde plan en is er draagvlak om het in deze vorm uit te voeren?

De enquête

De enquête is zo neutraal en objectief mogelijk opgesteld. Dit hebben we vooraf door een extern deskundige laten toetsen om te voorkomen dat door de vraagstelling wenselijke uitkomsten zouden komen. De enquête is in totaal 855 keer ingevuld. Dit is voor zo’n enquête een erg grote respons. Het thema leeft sterk in de wijk, maar ook daarbuiten. De respondenten hebben duidelijk ook echt de moeite genomen bij het invullen. Dit gezien alle opmerkingen en tips die er gegeven zijn.

De enquête bestond uit 12 vragen. Soms met meerdere antwoordmogelijkheden. Bij sommige vragen hebben we bewust de ruimte gegeven om een opmerking te plaatsen. Dit was bedoeld om de respondenten de mogelijkheid te geven tot een genuanceerd antwoord. De oproep om de enquête in te vullen is via onze website, onze Facebookpagina en de Snelpost gedaan. Iedereen kon de enquête via internet invullen. In totaal hebben we de 1700 individuele reacties verwerkt in deze samenvatting. Alle handmatig, een voor een.

Conclusies en aanbevelingen

De hoofdconclusie die getrokken kan is dat er geen draagvlak is voor dit plan. Een meerderheid wil wel dat er nu eindelijk eens iets aan het gebied gedaan gaat worden. Wel onder een aantal voorwaarden zoals; houdt rekening met de natuur, de omgeving, de rust en ruimte van het gebied. Recreëren, heel graag. Maar dan wel in stilte en rust. De aanbeveling die het wijkplatform doet is:

Zoek naar een beter alternatief dat aansluit bij (de rust en natuur van) het gebied.

Gerard van der Lit, voorzitter van het wijkplatform zegt hier het volgende over.”Dit is de mening van de overgrote meerderheid van de respondenten. De rekening voor dit grote project voor “heel Woerden” wordt op deze wijze wel erg sterk bij een kleine groep inwoners gelegd. De hoofdreden waarom het zo groot moet worden is waarschijnlijk om het financiële plaatje rond te krijgen. Vooral de onderhoudskosten van het totale terrein zijn hoog. Dit moet wel door de nieuwe ondernemer opgebracht worden. Het kan blijkbaar alleen door een project van deze omvang te realiseren. De vraag is of dit wel aanvaardbaar is. Gezien de uitkomsten van de enquête is dit onaanvaardbaar. Wij stellen de gemeenteraad voor om nog eens de overweging te maken of de gemaakte keuzes in het verleden nog wel de juiste zijn. Nu kunnen er nog andere, wellicht betere keuzes gemaakt worden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald is een gezegde dat hier zeker van toepassing is. Wij stellen dan ook voor om de rekening van de kosten van het onderhoud niet bij een kleine groep bewoners (de omwonenden) neer te leggen, maar op te nemen in de totale begroting van de gemeente. Het recreatiegebied is immers bedoeld voor alle inwoners van Woerden. Dan is een kleinschaliger project dat past in de omgeving wel realiseerbaar. Wij willen hier als wijkplatform graag over meedenken en hebben ideeën die recht doen aan de wensen en opmerkingen die uit de enquête naar voren gebracht zijn.” Het is nu aan de Gemeenteraad of ze besluiten het bestemmingsplan aan te passen. Het advies van het wijkplatform is niet het bestemmingsplan aan te passen, maar juist binnen het bestemmingsplan naar een passende oplossing te zoeken.